Výročí 100. let od založení tělovýchovné jednoty Orel Vysoké Mýto

Dne 2. října 1921 byla založena sportovní a kulturní jednota Orel Vysoké Mýto. Při této příležitosti významného výročí je třeba si připomenout historické události, které vedly k jejímu založení, a především vzpomenout na osobnosti, které se na této činnosti podílely.

Impuls k založení křesťanské tělovýchovné jednoty dalo na přelomu 19. a 20. století silné katolické odborové hnutí, ze kterého vzniklo množství spolků. Nejprve pod různými názvy, jako tělovýchovný odbor při Všeodborovém sdružení křesťanského dělnictva či Katolický Sokol. V našem okolí byly takové odbory založeny mezi lety 1906 až 1910 např. v Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Litomyšli, České Třebové. První jednota v Čechách pod jménem Orel vznikla v roce 1910 v Černilově.

Jednota Československého Orla byla ve Vysokém Mýtě založena zásluhou ThDr. Rudolfa Šetiny (1878-1929), který byl jejím prvním starostou. Působil na zdejším gymnáziu jako profesor náboženství, němčiny a dějepisu. Ve své době byl známým hudebním skladatelem a autorem slavnostního pochodu "Vzhůru Orle". Organizačně byla jednota začleněna do Brynychovy župy se sídlem v Hradci Králové. Činnost v těchto počátečních letech probíhala v prostorách hostince na Střelnici u Pražské brány, a to až do roku 1930, kde se nejen cvičilo, ale pořádaly se vánoční besídky, hrálo oblíbené loutkové divadlo. V roce 1929 se vysokomýtský Orel zúčastnil orelského sletu a svatováclavského milénia v Praze.

V roce 1930 inicioval biskupský farář na Knířově ThDr. Jindřich Dušek koupi hostince "U lyry". Dům byl veden ve spolku "Okresní lidový dům" a slavnostně byl otevřen 14. září 1930. Orel měl k dispozici divadelní sál, kde se pravidelně konala ochotnická divadelní představení, plesy a další různé společenské akce, měl také vlastní jazzový soubor. Sportovalo se na hřišti, které Orel vybudoval na zahradě hostince "U lyry" - dnešní prostor pod tobogánem plaveckého bazénu. Z ekonomických důvodů musel začít spolek společenské prostory domu "U lyry" pronajímat, a tak začala být činnost Orla omezována. Z tohoto důvodu se začalo uvažovat o stavbě Orlovny.

V roce 1936 se začalo na pozemku navazujícím na prostory "U lyry" s výstavbou tělocvičny. U jejího zrodu stáli činovníci - čestný starosta František Dostálek, starosta Orla páter Václav Moučka a jednatel Josef Kulhavý. Stavba byla dokončena již v roce 1937 a 4. července toho roku slavnostně vysvěcena.

Orel jako vlastenecká organizace organizoval a pořádal v letech 1938-39 cvičení civilní obrany v rámci V.okrsku. Součástí cvičení byly i ostré střelby na vojenské střelnici na Drábech za asistence vojáků místní posádky. Jednota se zúčastnila i Zborovského branného závodu družstev, který byl předválečnou obdobou pozdějšího Dukelského branného závodu. Za druhé světové války byl Orel zakázán a tělocvična byla použita jako sklad obilí pro německou armádu. Po válce došlo na pouhé tři roky k obnovení činnosti jednoty. Pomocí státního příspěvku na odstranění válečných škod byla opravena tělocvična, která skladováním obilí značně utrpěla. Sportovalo se na hřišti "za Lyrou". Členové se věnovali lehké atletice, volejbalu, kopané a v tělocvičně probíhala gymnastická cvičení všech věkových kategorií, opět se hrálo divadlo a pořádaly se besídky.

Po komunistickém puči v únoru 1948 byl Orel jako křesťanská a vlastenecká organizace zakázán a 15. června 1948 výnosem ministerstva vnitra zrušen. Majetek, přesněji Orlovna a hřiště, bylo z obavy neblahého vývoje již v lednu 1948 převeden na Charitu. Tehdejší činovníci Orla se zřejmě domnívali, že tímto krokem se podaří majetek před komunisty ochránit, což se nepodařilo. V 50.letech je Orlovna i s pozemky převedena do vlastnictví Okresního výboru ROH v Ústí nad Orlicí a následně do vlastnictví závodního výboru ROH národního podniku KAROSA. Tělocvična pod novými vlastníky nebyla řádně udržována, zvláště interiér, jak dokazují dobové fotografie, značně chátral. Velkou ranou pro tento objekt bylo zkrácení sálu tělocvičny o 3 m z důvodu budování nového průtahu silnice I/35 městem.

Po roce 1989 postupně dochází k obnově Orla, jako celorepublikové organizace. Za pomoci předválečných členů jednoty je Orel ve Vysokém Mýtě obnoven a díky pochopení vedení města je 11.6.1992 navrácena Orlovna do majetku jednoty. O toto obnovení činnosti se zasloužili především br. J. Bíbus, br. A. Lang, br. J. Kopecký, br. F. Schejbal, br. M. Vostřel a další. Orlovna po navrácení vyžadovala kompletní rekonstrukci. Obětavým nadšením a za finanční pomoci z brněnského ústředí Orla se prakticky svépomocí podařilo opravu provést, včetně přístavby sociálního zařízení. Dne 31. srpna 1997 byla po rekonstrukci znovuvysvěcena královéhradeckým biskupem Msgre Karlem Otčenáškem.

V současnosti se činnost Orla soustředí na sport pro všechny. V Orlovně probíhají cvičení členů, hraje se florbal, volejbal, sálová kopaná. Z výkonnostních sportů se členové jednoty věnují především stolnímu tenisu. Družstvo mužů hraje nejvyšší krajskou soutěž - divizi. Oddíl stolního tenisu se stará i o výchovu nových hráčů a se svým žákovským družstvem se účastní orelských i svazových soutěží a turnajů. Oddíl atletiky se účastní především běžeckých závodů v rámci celorepublikového seriálu závodů - Orelské běžecké ligy. Běžec Jiří Marek je mistrem republiky veteránů v běhu do vrchu. Jednota každoročně pořádá Knířovský běh, který je zařazen do Orelské běžecké ligy a poháru Iscarex. Závodu se pravidelně účastní okolo 250 běžců všech věkových kategorií, je zařazen v celostátní termínové listině běhů mimo dráhu a je významným sportovním podnikem přesahující region.

K nedílné součásti sportovního života jednoty patří i účast jednotlivých členů na různých cyklopoutích, které každoročně pořádají spřátelené orelské jednoty.

Z kulturní současné činnosti jednoty je třeba uvést pořádání každoročního Orelského plesu, který se stal významnou společenskou událostí plesové sezóny našeho města. V květnu se každoročně pořádá vystoupení dětí ke Dni matek. V posledních letech je velmi aktivní taneční sdružení jednoty pod vedením manželů Neudertových. Sdružení nejenom pravidelně obohacuje ples svým předtančením, ale především se věnuje tanci České besedy, s tímto pásmem tanců vystupuje při různých příležitostech, plesech a každoročně se účastní krajského setkání tanečníků České besedy, které pořádá Pardubický kraj. Jednota má 143 členů všech věkových kategorií.

Program oslav 100. let výročí jednoty Orel Vysoké Mýto:

Pátek 10.9.2021

Noční běh Vysokým Mýtem - náměstí Přemysla Otakara II. - start ve 20:00 hod.

Sobota 11.9.2021

Veřejný turnaj pro neregistrované hráče ve stolním tenisu - v Orlovně zahájení v 9:30 hod. - všechny věkové kategorie.

Neděle 12.9.2021

9:00 - slavnostní mše v chrámu sv. Vavřince za žijící i zemřelé členy Orla

10:30 - slavnostní zahájení dne otevřených dveří Orlovny s kulturním i sportovním programem

Zveme širokou veřejnost k účasti na tomto významném výročí a doufáme, že jednota Orel nebude vnímána pouze jako část historie, ale že se svou aktivitou bude i nadále podílet na sportovním i kulturním životě města.

Smolák Petr starosta jednoty

100 let jednoty Vysoké Mýto

více
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}